I. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSI KÖRE, ALAPFOGALMAK

1.§ A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések irányadók valamennyi, a T&A  Kft (a továbbiakban: Eladó) által – a jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépését követően – üzleti tevékenysége körében megkötésre kerülő egyedi fogyasztónak nem minősülő személlyel megkötött adásvételi szerződésre. Az Eladó a jelen ÁSZF rendelkezéseinek Vevő által megismerhetőségét az alábbiak szerint biztosítja:
– elsődlegesen az Eladó által mindenkor üzemeltetett internetes weboldalon a mindenkor hatályos szöveg elhelyezésével;
– a Vevő felé az Eladó által megküldött ajánlatban a közvetlen letölthetőséget biztosító internetes cím megadásával.
Az Eladó jogosult egyoldalúan a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani, ebben az esetben azonban köteles a módosítást internetes weboldalán annak hatályba lépési időpontját megelőző legalább 30 nappal közzétenni. Eladó a módosítás hatályba lépésekor már meglévő szerződéses partnereit is ebben a formában tájékoztatja az ÁSZF változásáról.

2.§ Az ÁSZF-ben foglaltak a Vevővel létrejött adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Vevő az Eladó által felé megküldött ajánlat írásbeli elfogadásával (megrendelés), illetve amennyiben külön íven adásvételi szerződés kerül megkötésre, annak aláírásával az ÁSZF-ben foglaltakat elfogadottnak, egyedileg megtárgyaltnak és magára nézve kötelezőnek tekinti.

3.§ Jelen ÁSZF szerinti rendelkezésektől az adásvételi szerződésben eltérni csak írásban és kifejezett szerződési rendelkezés alapján lehet a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata alapján. Az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF, valamint az adott jogviszonyhoz kapcsolódó hatályos jogszabályi rendelkezések megfelelően irányadók. Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés és az ÁSZF rendelkezései között eltérés van, az egyedi adásvételi szerződésben foglalt rendelkezés az irányadó az adott jogviszonyban.

4.§ Vevőnek minősül minden olyan gazdálkodó szervezet, aki az Eladóval annak üzleti tevékenységi körébe tartozó szerződést köt, és magára nézve a jelen ÁSZF-ben foglaltakat kötelezőnek ismeri el. A Vevő az ajánlatkérés időszakában ajánlatkérőnek minősül.

5.§ Félnek minősülnek a jelen ÁSZF, valamint a megkötésre került adásvételi szerződés alanyai.

6.§ Adásvételi szerződésnek minősül az Eladó és Vevő között az Eladó üzleti tevékenységi körében tartozó az érintett felek képviselői, vagy megbízottjai által aláírt írásba foglalt szerződés. Adásvételi szerződésnek minősül továbbá az Eladó írásbeli ajánlata, valamint a Vevő írásban arra megküldött megrendelésének tartalma is. Mindkét esetben jelen ÁSZF a létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben az ajánlat adása az Eladó oldaláról történt, akkor a szerződés tartalmát a Vevő írásbeli megrendelése, valamint az Eladó teljesítését igazoló szállítólevél és számla határozza meg. Eltérő rendelkezés hiányában az adásvételi szerződés megkötésének időpontjának a Vevő írásbeli megrendelésének kelte, vagy ha a felek között egyedi írásbeli szerződés kerül megkötésre, annak kelte számít.

II. AZ ELADÓ ADATAI

7.§ Az Eladó neve: T&A Kft.
Az Eladó székhelye: 2141. Csömör Szabadság út 14.
Az Eladó nyilvántartási száma: 13-09-063558
Az Eladó adószáma: 10569195-2-13

III. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

8.§ Szerződési ajánlat kérése érdekében megkeresés szóban, vagy írásban adható az Eladó irányába. Az Eladó a megkeresésre ügymenetétől függően, lehetőség szerint azonban rövid határidőben válaszol az írásbeli ajánlat megküldésével. Az ajánlatkérő ajánlatkérésével egyidejűleg köteles pontos postai, vagy elektronikus levelezési elérhetőségét az Eladó irányába megadni.

9.§ Az ajánlati kötöttség időtartamát az Eladó az ajánlatban közli ajánlatkérővel. Ezen időtartam lejártát követően a megküldött ajánlat hatályát veszti. Az ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag írásban fogadhatja el (megrendelés). Ennek hiányában a felek között szerződés nem jön létre. Az ajánlatkérőnek az írásbeli megrendelésében a részére megküldött ajánlat egésze tekintetében kell nyilatkoznia, emellett pedig a megrendelt termék pontos szállítási helyét meg kell jelölnie, amennyiben nem raktári átvétellel kerül a termék átadásra. A termék átvételét megelőzően a Vevőnek írásban meg kell adnia Eladó felé azon személy(ek) körét, akik a termék átvételére jogosultak. Az ajánlatkérő írásbeli megrendelését kétféle formában küldheti meg Eladó felé:
– az írásbeli ajánlat átvételét követően külön íven írásos megrendelés formájában, vagy
– az Eladó által megküldött ajánlat megrendeléssel kapcsolatos záradékának megfelelő kitöltésével.
Vevő az írásbeli megrendelés megküldésével ismeri el, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. Erre a Vevő figyelmét az ajánlatban Eladó köteles felhívni.

10.§ Az Eladó a legpontosabb ajánlat elkészítése érdekében ajánlatkérő kérése alapján műszaki tanácsadást is végez térítésmentesen. Az Eladó felé a tanácsadás időszakban megküldött, átadott, az ajánlat tartalmát befolyásoló információk helyességéért az ajánlatkérő felel. A megrendeléssel Vevő elismeri, hogy az ajánlat alapját képező műszaki információkat, megoldásokat ellenőrizte, és elfogadta.

11.§ Az Eladó az adott műszaki tanácsadás, valamint a műszaki tájékoztató tekintetében a változtatás jogát fenntartja.

12.§ Mind az Eladó, mind a Vevő/ajánlatkérő felel a nevében eljáró személy tevékenységéért, különösen a szerződés létrejötte és annak teljesítése tekintetében. Amennyiben a Vevő az ajánlat alapján megrendelését írásban visszaküldi az Eladó felé, azon személyt, aki a Vevő által az ajánlatkéréssel egyidejűleg megadott elérhetőségről a megrendelést az Eladó felé írásban megküldi, a Vevő képviseletére jogosult személynek kell tekinteni.

13.§ A megrendelésen Vevő köteles feltüntetni, hogy a terméket raktári átvétellel, vagy leszállítva kéri. Amennyiben a Vevő ezt nem jelöli meg, az Eladó által közölt vételár raktári átadással érvényes. Vevő az elfogadott ajánlat adásakor előre nem látható, azonban a teljesítés során és azzal összefüggésben utóbb az Eladó oldalán igazoltan felmerült költségeket köteles Eladó felé megtéríteni. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az egyedi gyártású termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott foglaló befizetése mellett fogadja el. Az egyedi gyártású termékek esetében, amennyiben a Vevő a megrendelése elküldését követően bármikor eláll, illetve a megrendeléssel megegyezően legyártott terméket nem veszi át, köteles Eladónak a megrendelés értékével megegyező mértékű kötbért megfizetni Eladó erre irányuló felhívása alapján. A legyártott terméket az Eladó annak átadását követően nem vásárolja vissza. Arról, hogy egy adott termék egyedi gyártásúnak minősül, valamint az azzal kapcsolatos jelen § szerinti jogkövetkezményekről, az Eladó az írásbeli ajánlatában tájékoztatja Vevőt.

14.§ Az Eladó által az ajánlatban megjelölt szállítási határidő a megrendelt terméknek az Eladó raktárjából a szállítóeszközre történő felrakodás időpontjára vonatkozik. A Vevő köteles gondoskodni, hogy a szállításra kijelölt napon az általa a szállítást megelőzően Eladó felé írásban megjelölt átvételre jogosult személyek közül legalább egy személy az átvétel helyén elérhető legyen. Amennyiben Vevő ezen kötelezettségét megszegi, a leszállított termék átvételét és annak elhelyezését egyéb módon köteles biztosítani. A meghiúsult átvétellel kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget Vevő köteles megtéríteni. Az átvételt aláírásával igazoló személyt a Vevő erre vonatkozó kifogásának hiányában a termék átvételére jogosultnak, a terméket pedig a Vevőnek átadottnak kell tekinteni. A Vevő az átvétel napját követő 1 munkanapon belül jelezheti kifogását az átvevő személlyel kapcsolatosan.

IV. SZERZŐDÉSI NYILATKOZATOK ALAKSZERŰSÉGE

15.§ Az adásvételi szerződéssel összefüggő valamennyi nyilatkozat a felek között csak írásban érvényes. Ez alól kizárólag az az eset jelent kivételt, amikor a Vevő ajánlatkérését rövid úton szóban terjeszti elő Eladó felé. Az írásbeliséggel kapcsolatos rendelkezés vonatkozik a szerződés megkötésére, annak módosítására és megszüntetésére is. Írásbelinek tekinthető a nyilatkozat, ha azt a fél a másik fél által visszaigazolt kapcsolattartási pontok valamelyikére az alábbi módon továbbította:
– postai küldeményként igazolhatóan feladta;
– elektronikus levél formájában, vagy egyéb telekommunikációs eszköz használatával továbbította;
– telefax útján küldte meg.

V. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, TELJESÍTÉSE

16.§ A felek között megkötésre került adásvételi szerződés rendelkezéseit csak annak időbeli hatálya alatt, és kizárólag írásban lehet módosítani.

17.§ A teljesítés helye az Eladó raktárja, időpontja pedig a terméknek a fuvareszközre történő felrakodásának időpontja. Raktári átvétel melletti rendelés esetén a Vevő, vagy az általa előzetesen és írásban megjelölt átvételre jogosultként megjelölt személy, illetve az általa megbízott fuvarozó köteles az átvétel érdekében az Eladó raktárjában megjelenni. Az Eladó által szervezett fuvar esetén a Vevő, illetve az általa a megrendelésben megjelölt személy – ennek esetleges hiánya esetén, a célállomáson a Vevő érdekkörében eljáró bármely személy – jogosult a termék átvételére. A termék helyszíni lerakodásának megszervezése és az ezzel kapcsolatos költség Vevőt terheli. A Vevő, illetve közreműködője az átvételkor köteles tételes mennyiségi és minőségi ellenőrzést végezni. Az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja, ha a Vevő, vagy megbízottja, közreműködője a szállítólevelet megjegyzés nélkül aláírásával ellátja.

18.§ Raktári átvétel esetében a Vevő az Eladó által megjelölt szállítási határidő lejártától számított 15 napon belül köteles a terméket elszállítani. Amennyiben a Vevő, vagy megbízottja a termék átvételére nem jelenik meg határidőben, az Eladó akkor is jogosult számlát kiállítani, melynek kifizetését Vevő nem tagadhatja meg. Eladó ebben az esetben az esetlegesen felmerült kára érvényesítésére is jogosult Vevővel szemben.

19.§ Az Eladó által szervezett fuvar esetében a Vevő köteles biztosítani, hogy a fuvarozást végző jármű által az átvétel helye időjárási viszonyoktól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, illetve köteles biztosítani a lerakodás feltételeit is. Amennyiben a behajtás az adott szállítással érintett elzárt területre engedélyköteles, az engedélyt is Vevő köteles beszerezni. Amennyiben az átvétel meghiúsul, az Eladó visszaszállíttatja a terméket a raktárba, a meghiúsult szállítás költségeit pedig Vevő köteles megtéríteni az Eladónak. EKAER bejelentési kötelezettség esetén a Vevő írásban jelezni köteles az átvétel időpontját, illetve mindazt, amit számára a jogszabályok előírnak. Amennyiben a Vevő által megbízott fuvarozó az Eladó kifejezett felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja, köteles a Vevő az Eladó ebből eredő valamennyi kárát megtéríteni.

20.§ A kárveszély a teljesítés időpontjában száll át a Vevőre. A teljesítés időpontja a terméknek az Eladó raktárjából a fuvareszközre történő felrakodásának időpontja.

21.§ A Vevő személyesen, vagy megbízottja útján köteles a teljesítés időpontjában az átvételre kerülő termékeket mennyiségi és minőségi vizsgálatnak alávetni. A szállítólevél Vevő, vagy megbízottja általi – kifogásmentes – aláírása a termék szerződés szerinti mennyiségi és minőségi átvételét, egyben a szerződés Eladó általi szerződésszerű teljesítését jelenti. Amennyiben a teljesítéssel kapcsolatosan kifogás merül fel, a Felek kötelesek arról azonnal írásban jegyzőkönyvet felvenni. A Vevő köteles az átvételt követően is az általa észlelt hibáról – annak pontos meghatározása mellett – írásban késedelem nélkül értesíteni az Eladót. A késedelmes értesítésből eredő károkért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

22.§ A 21.§ szerint jegyzőkönyvben rögzített, illetve írásban megküldött kifogásról Eladó köteles a kézhezvételétől számított 15 napon belül dönteni, melynek keretei között az Eladó a termék közvetlen megvizsgálására is jogosult. A döntési határidőbe a vizsgálat időtartama nem számít bele. Vevő a vizsgálatok elősegítése érdekében köteles a terméket abban az állapotában megőrizni (pl. csomagolást nem bonthatja meg), amelyben az a kifogás bejelentésekor volt. Amennyiben az Eladó a teljesítés hibás jellegét elismeri, köteles 30 napon belül a terméket kijavítani, vagy kicserélni. Vevő azért, hogy Eladó ezen kötelezettségét határidőre tudja teljesíteni, köteles minden szükséges intézkedést megtenni. A kijavítással, illetve kicserével kapcsolatosan felmerült indokolt költségeket Eladó viseli.

23.§ Eladó hibás teljesítésért való felelősségét kizárja, ha a Vevő, vagy megbízottja a termék felhasználására, szállítására vonatkozó gyártói utasításokat nem tartotta be, és a hiba ezzel összefüggésben keletkezett.

24.§ Amennyiben az Eladó szerződési kötelezettségét vis maior okán teljesíteni nem tudja határidőben, mindaddig, amíg a vis maior meg nem szűnik szerződési kötelezettségei szünetelnek. A vállalt határidőbe nem számít be az az időszak, ameddig jelen pont szerint Eladó szerződési kötelezettségei szünetelnek.

25.§ Eladónak joga az ajánlatétel időpontjában irányadó alapanyagárakban bekövetkezett 5%-nál nagyobb mértékű emelkedése esetén az ajánlat szerinti árat az áremelkedéssel arányosan egyoldalúan megemelni. Eladót az egyoldalú emelés joga abban az esetben is megilleti, ha az euro/forint árfolyam tekintetében 5%-nál nagyobb mértékű árfolyamgyengülés következik be az ajánlatadás napján irányadó MNB által közzétett deviza középárfolyamhoz képest. Eladó ezen jogát a termék legyártásának megkezdését megelőzően gyakorolhatja. Az áremelés tényét Eladó köteles írásban megküldeni Vevő részére. Vevőnek a tájékoztatás igazolható átvételétől számított 3 napon belül jogában áll elállni a szerződéstől az áremelésre tekintettel. Amennyiben Vevő ezen jogával 3 napon belül nem él, felek között a szerződést a vételár tekintetében módosítottnak kell tekinteni.

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

26.§ A vételár megfizetése az Eladó által kiállított számla szerinti határidőben esedékes. A vételár megfizetése Eladó számlája alapján történhet készpénzben a felrakodás időpontjában, vagy a jelen pont szerinti határidőn belül az Eladó számlájára történő átutalással. Átutalás esetén a vételár teljesítettnek annak az Eladó számláján történő jóváírás napján minősül. Késedelmes teljesítés esetén Eladó felé Vevő késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkor hatályos törvényes késedelmi kamat mértékének felel meg. Késedelmi kamat minden késedelemmel érintett nap után jár.

27.§ Amennyiben a Vevőnek tőke, kamat, illetve költség jogcímén is fennáll tartozása, és teljesítése a teljes tartozása rendezésére nem elegendő, teljesített befizetése először a költségeket, majd a késedelmi kamatra, majd pedig a tőketartozására kerül elszámolásra. Amennyiben a Vevő mennyiségi, vagy minőségi kifogással élt Eladó irányába, ennek alapján mindaddig nem tagadhatja meg a vételár megfizetését, ameddig Eladó írásban a hibás teljesítést el nem ismerte.

28.§ Amennyiben a szerződésben rögzített határidők vis maior, vagy olyan egyéb ok miatt nem tarthatók be, amelyért a határidő által kötött fél nem felelős, a szerződés szerinti határidők az akadály fennállásának időtartamával minden további szerződési nyilatkozat hiányában is meghosszabbodnak. Az akadály fennállása alatt a késedelem törvényi jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak. A felek vis maior-nak minősítik az olyan a szerződés megkötésekor kellő gondosság mellett sem előrelátható körülményt, amelyért egyik fél sem felelős, illetve az egyik fél sem képes elhárítani. Ilyen esemény különösen: belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, erőhatalom, háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, terrortámadás, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, más természeti katasztrófa) következményei.

VI. A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

29.§ Eladó a szerződés tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja. Vevő a terméket kizárólag az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján idegenítheti el, vagy építheti be, illetve dolgozhatja fel a vételár teljes megfizetését megelőzően. Amennyiben Vevő a terméket az Eladó engedélye alapján tovább értékesíti, beépíti, vagy feldolgozza, jelen szerződési feltétel alapján a tulajdonjog fenntartással érintett termék vonatkozásában saját szerződő partnere irányába keletkező követelését a termék vételárának erejéig Eladóra engedményezi. Ennek tényét Vevő köteles saját szerződő partnere irányába írásban bejelenteni – a termék tulajdonjogára vonatkozó információkkal egyetemben -, és az engedményezés teljesíthetősége érdekében minden szükséges nyilatkozatot megtenni.

VII. TITOKVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

30.§ Vevő – kártérítési felelőssége ismeretében – kötelezettséget vállal arra, hogy az adásvételi szerződés teljesítése során a tudomására jutott műszaki, jogi, üzleti és gazdasági információt, tényt, adatot, avagy dokumentumot bizalmasan, gazdasági titokként kezeli, azokat nem hozza nyilvánosságra, nem teszi harmadik személyek részére hozzáférhetővé, kivéve, ha ahhoz a másik szerződő fél előzetesen írásban hozzájárult, illetve hatósági előírás vagy kötelezés teljesítése érdekében. A titoktartási kötelezettség a szállítási szerződés ideje alatt és annak megszűnését követően is fennáll.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

31.§ Vevő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában és egyéb a szállítási szerződéssel összefüggő adataiban vagy körülményeiben bekövetkezett változásról haladéktalanul írásban tájékoztatni az Eladót. Vevő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról, valamint kényszertörlési eljárásról az Eladót az eljárás megindítását követően, illetve az arról való tudomásszerzését követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. Az Eladó a Vevő fenti adatai, illetve körülményei megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő kárai megtérítését követelheti a Vevőtől.

32.§ Felek az adásvételi szerződéssel vagy az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérlik megoldani. Ennek sikertelensége esetén a szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére az Eladó mindenkori székhelye szerint járásbíróság, vagy – a jogvita tárgyától függően – törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

33.§ Az adásvételi szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.